Live Stream Facebook & YouTube

วันอบรม รอบที่ 1   วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 9:00 – 17:00 น.
วันอบรม รอบที่ 2   วันเสาร์ที่  9  กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 9:00 – 17:00 น.

สถานที่  ห้องประชุม บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วิทยากร