Web Application Hacking and Security

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บแอพพลิเคชัน
(Web Application Hacking and Security)

ลงทะเบียน : คลิกที่นี้

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้

ในปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันโดยมุ่งเน้นการโจมตีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย และร่วมไปถึงเว็บไซต์ขายของ (E-Commerce) จากทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อขโมยข้อมูลหรือทำลายข้อมูลหรือชื่อเสียงและเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งสาเหตุที่เว็บไซต์ตกเป็นเป้าหมายหลักที่โดนบุกรุกเนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้บนโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ง่ายต่อการบุกรุก

ดังนั้นเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Programmer) ต่างๆ เช่น PHP, JAVA, C# เป็นต้น หรือผู้ดูแลระบบ (System Administrator) หรือ นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) หรือสายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งหมดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามหรือช่องโหว่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันด้วยวิธีการเจาะเว็บแอพพลิเคชันแบบผู้ไม่ประสงค์ดี จนทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยงและเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสามารถนำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขช่องโหว่บนเว็บแอพพลิเคชันได้สำเร็จ

เรียนแล้วได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 1. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชันสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันให้แก่องค์กรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 2. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชันสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันให้แก่เอกชนได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 3. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชันสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันให้แก่สถานศึกษาได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 4. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชันสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันให้แก่เว็บไซต์ขายของ (E-Commerce)ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 5. ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่า (Configuration) บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
 6. นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทดสอบเจาระบบเว็บแอพพลิเคชันให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
 7. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, สถานศึกษา ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้

 1. นักพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Programmer)
 2. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 3. นักทดสอบเจาะระบบ (Penetration Tester)
 4. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant)
 5. ผู้สนใจอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

แนวทางแก้ไขที่จะได้รับ

 1. แนวทางการแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมด้านเว็บแอพพลิเคชัน
 2. การตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างมั่นคงปลอดภัย

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบอรม

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Linux เบื้องต้น
 • การเขียนโปรแกรมภาษา HTML, PHP, JavaScript, JAVA, C#, Python เบื้องต้น

เงื่อนไขการอบรม

 • บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 7 64 bit, CPU Core i5 GEN 4 ขึ้นไป, Memory ขนาด 8 GB, พื้นที่ Hard disk ขนาด 100 GB

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน 

รอบที่ 1 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมอบรม 13 ท่าน (In-House training บริษัท ริชเชอร์ ซอฟต์ จำกัด)
รอบที่ 2 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 12 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เวลา 9:00 – 17:00 น. 
รอบที่ 3 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เวลา 9:00 – 17:00 น.
รอบที่ 4 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 20 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561         เวลา 9:00 – 17:00 น.
รอบที่ 5 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 9:00 – 17:00 น.

กำลังจะเปิด (รอบพฤศจิกายน )
รอบที่ 6 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 9:00 – 17:00 น.
WAS_Nov

สถานที่ ห้องสัมมนา บริษัทซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น

ราคาค่าอบรม เอกสารและอาหาร  13,000 บาท (รวม Vat.)
โปรโมชั่น
 *จ่ายก่อน 1 สัปดาห์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 12,000 บาท
กำหนดโปรโมชั่นรอบที่ 6 ก่อนเที่ยง วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยากร
นายเจษฎา     ทองก้านเหลือง วิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link : https://goo.gl/ArJ6Zf
นายธีรพล       เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :

เนื้อหาวันที่ 1

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 Introduction to Web Application

  • ภัยคุกคาม ช่องโหว่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
  • ประวัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
  • โครงสร้างระบบเว็บแอพพลิเคชัน
  • ทำความรู้จักเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชัน
  • ทำความรู้จักเว็บเซิร์ฟเวอร์
  • ทำความรู้จัก HTTP Protocol
  • ทำความรู้จัก URL Encode
  • ทำความรู้จัก User Agent
  • ทำความรู้จัก Session&Cookie
  • ทำความรู้จัก Header Security
10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.00 Introduction to Web Application Security

  • Defence in depth
  • Using a Web Proxy
   • Example: Burp Proxy
  • Using a Hacking Tools
   • Example: Kali linux
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 Web Application Penetration Testing Methodology

  • ทำความรู้จัก Open Web Application Security Project (OWASP)
  • เรียนรู้ 10 อันดับช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบนเว็บแอพพลิเคชัน

A1-Injection

  • Explanations
  • SQL Injection Demo
  • Command Injection Demo
  • Defence
  • LAB
A2-Broken Authentication and Session Management

 • Explanations
 • Hijack a Session
 • Brute Force Demo
 • Defence
 • LAB
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-17.00 A3-Cross-site Scripting

  • Explanations
  • Reflected XSS HTML context Demo
  • Stored Demo
  • Defence
  • LAB
A4-Insecure Direct Object Reference

  • Explanations
  • IDO URLs tokens Demo
  • Defence
  • LAB
A5-Security Misconfiguration

 • Explanations
 • Directory Browsing
 • User Agent Manipulation
 • Defence
 • LAB

เนื้อหาวันที่ 2

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 A6 Sensitive Data Exposure

  • Explanations
  • Hidden Pages Demo
  • Defenses
  • LAB
A7 Missing Function Level Access Control

  • Explanations
  • Role Demo
  • Defenses
  • LAB
10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.00 A8 Cross-site Request Forgery

  • Explanations
  • CSRF JS Demo
  • Defenses
  • LAB
A9 Using Components with Known Vulns

  • Explanations
  • Libraries & CVE Demo
  • Defenses
  • LAB
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 A10 Unvalidated Redirects and Forwards

  • Explanations
  • Redirect to malicious url
  • Defenses
  • LAB
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-17.00
 • สรุปผลกระทบของ Open Web Application Security Project (OWASP)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม OWASP TOP10 2017
  • A4:2017-XML External Entities (XXE)
  • A8:2017-Insecure Deserialization
  • A10:2017-Insufficient Logging&Monitoring

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

รอบที่ 1 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมอบรม 13 ท่าน (In-House training) (ขอขอบคุณบริษัท ริชเชอร์ ซอฟต์ จำกัด)