Centralized Logs Server

หลักสูตรการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วย Centralized Logs Server (หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียดหลักสูตร

ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีการใช้งานโดยมิชอบจากบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น ดังนั้นการเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 จึงสามารถช่วยลดปัญหาการสืบสวน สอบสวน และการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ และรวมไปถึงการลดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์

• เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
• เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเก็บรักษา ”ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” สำหรับหน่วยงานราชการหรือเอกชน และรวมไปถึงสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560
• เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจจัดเก็บ Logs แบบ Centralized Logs Server
• เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารและจัดการ ”ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ดูแลระบบ (System admin) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลา 2 วัน 16 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) วันล่ะจำนวน 8 ชั่วโมง รับจำนวน จำกัด ผู้อบรม รอบล่ะ 12 ท่าน

ลงทะเบียน :  https://goo.gl/MAuiJu
ค่าใช้จ่าย 6,000+Vat 7% บาท ( สามารถเลือก Promotion )  / (เอกสารประกอบการเรียน พร้อมรวมอาหารว่าง พักเบรค และอาหารกลางวัน)

การจัด อบรม 2 รอบ วัน เวลา สถานที่
รอบเดือน กุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 (จำกัด 12 คน)
รอบเดือน เมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 เมษายน 2562 (จำกัด 12 คน)
สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรม บริษัท CYN Communication co.,ltd. อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี – BTS วงเวียนใหญ่

วิทยากร
นายเจษฎา     ทองก้านเหลือง วิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link : https://goo.gl/ArJ6Zf
นายไชยนันท์  เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :
นายธีรพล       เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :
นายถิรวัฒน์    มาเกิด               ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link :

วันที่ 1   (รอบที่ 3 วันเสาร์ 16 กันยายน พ.ศ. 2560)

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 ·         ประวัติ พรบ. คอมพิวเตอร์·         สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

·         อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

·         พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

·         พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

·         ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” คอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550 และฉบับปี 2560

10.30-10.45 อาหารว่าง
10.45-12.00 ·        หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·        หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 ·         โครงสร้างการจัดเก็บ Logs แบบ Centralized Logs Server

·         การทำงานของโพรโทคอล NTP และการตั้งค่า Sync Time

·         ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติของผู้ให้บริการในการจัดเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

·         โครงสร้างของทีมบริหารจัดการ Logs ภายในองค์กร

14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-17.00 ·         หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

·         การพิจารณาขอบเขตการให้บริการภายในองค์กร

·         ขั้นตอนการเก็บหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนเพื่อใช้ในชั้นศาล

·         เรียนรู้การทำ Computer Forensics ในเบื้องต้น

วันที่ 2   (รอบที่ 3 วันอาทิตย์ 17 กันยายน พ.ศ. 2560)

เวลา เนื้อหา
9.00-10.30 ·         การทำงานของโพรโทคอล Syslog

·         การเก็บ Logs บนระบบปฎิบัติการ Linux

·         การเก็บ Logs บนระบบปฎิบัติการ Windows

·         การทำงานของซอฟต์แวร์ Rsyslog

·         การตั้งค่าการส่ง Logs บนระบบปฏิบัติการ Linux

·         การตั้งค่าการส่ง Logs บนระบบปฏิบัติการ Windows

·         การตั้งค่า Log rotate ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

·         การตั้งค่า Hash Logs file

·         การตั้งค่า Security ในการส่ง Logs

10.30-10.45 Break
10.45-12.00 ·        การ Backup Logs

·        การใช้งาน pfsense ในการจัดเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

·        เรียนรู้การทำงาน Proxy Server บน Pfsense

·        เรียนรู้การทำงาน Radius Server บน Pfsense

13.00-14.30 ·        การใช้งาน Hotspot wifi ในการจัดเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

·        เรียนรู้การทำงาน Proxy Server บน Hotspot wifi

·        เรียนรู้การทำงาน Radius Server บน Hotspot wifi

14.30-14.45 Break
14.45-17.00 ·         สาธิตการส่ง Logs บนอุปกรณ์ Mikrotik

·         สาธิตการส่ง Logs บนอุปกรณ์ Peplink

·         สาธิตการส่ง Logs บนอุปกรณ์ Fortigate

·         การทำงาน Graylog Server

·         การทำงาน Elasticsearch

·         การทำงาน MongoDB

·         การวิเคราะห์ Logs ด้วย Graylog Server

ผู้บรรยาย นายเจษฎา ทองก้านเหลือง
หลักสูตรการจัดเก็บ Logs ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ด้วย Centralized Logs Server
สถาณที่จัดอบรม บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 230/51 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
บรรยายกาศการอบรม รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
บรรยายกาศการอบรม รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 -27 สิงหาคม 2560
บรรยายกาศ สถานที่ห้องอบรม CYN Communication co.,ltd.
บรรยายกาศ สถานที่ห้องอบรม CYN Communication co.,ltd.
ลูกค้าร่วมสนุก แจกรางวัล เสื้อเชิ้ต Peplink & แจกคอร์สเรียน (การทำ Live Streaming ฟรี มูลค่า 5,000.-)